Sekretesspolicy

Registeransvariga

Nordic Waterproofing Oy    
Rälssitie 6, 01510 Vantaa   
Tfn / växeln  +358 10 851 a1000  
     
Ansvarig för Kerabit-marknadsföringen: försäljningsdirektör Jari Väisänen     

Förfrågningar per e-post: Kirsi Rahkonen kirsi.rahkonen (at) kerabit.fi.

Inledning

En noggrann och varsam behandling av dina personuppgifter är viktig för oss på Nordic Waterproofing Oy och KerabitPro Oy (senare “Kerabit” eller “vi”). Vi behandlar dina personuppgifter genom att följa dataskyddslagstiftningen samt en god informationshanterings- och behandlingspraxis. Personliga uppgifter är alla sådana uppgifter genom vilka personen (senare “Användaren” eller “du”) kan identifieras.

Vi använder uppgifter för att leverera tjänster och för personifiering, för kundtjänst samt för att visa den mest träffande reklamen. Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra bolags webbplatser eller till tjänster som har sin egen dataskyddspolicy som är separat från vår.


Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter i första hand direkt från dig själv antingen muntligt eller skriftligt. De kan vara uppgifter som samlats in av oss själva eller av våra partners på uppdrag av oss.

Blanketter som sänds via webbplatsen innehåller personuppgifter: minst förnamn, efternamn samt e-postadress. Genom att sända blanketten godkänner du att webbplatsens ägare lagrar de personuppgifter du angivit i sitt eget system för att genomföra den tjänst du begärt.

Uppgifterna kan även vara insamlade av de tjänster vi använder.

I tillägg får vi uppgifter från register som förs av myndigheter, kreditupplysnings- och kundstörningsregistret samt övriga pålitliga register.

Vi samlar eventuellt in uppgifter även automatiserat när Användaren använder vår tjänst. Dessa uppgifter omfattar:

  • Användarens aktivitet i tjänsten, t.ex. uppgifter som lagras i enlighet med Användarens aktivitet samt transaktionsuppgifter som sänds till statistik- och marknadsföringsverktyg.
  • Användarens nedladdningar i tjänsten.

Vi får även tekniska användaruppgifter om vår tjänst, t.ex.:

  • Tidsstämpel och logguppgifter i anslutning till användningen av tjänsten;
  • Uppgifter om enheter som används för att komma åt tjänsten, inklusive IP-adresser och programversioner. Dessa uppgifter fås med hjälp av Användarens webbläsare och cookies.
  • Klickar i tjänsten och blanketternas ifyllningsuppgifter.
  • Marknadsföringscookies för riktad reklam.

Vi sammanslår eller lagrar inte dessa uppgifter tillsammans med personuppgifter.

 

Så här använder vi personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för tre huvudsakliga ändamål.

1. Erbjudande av tjänster
För att sköta kontakter lagrar vi kontaktuppgifter och bokför kontaktärenden för att kunna erbjuda tjänster till Användaren.

2. Tjänstens utveckling och analysering
Vi kan använda personuppgifter för att förbättra tjänstens kvalitet, för att lösa problem som upptäckts i tjänsten och för att utveckla tjänstens egenskaper för Användarna. Denna informationsbehandling grundar sig på vårt genuina intresse för att utveckla vår tjänst och dess egenskaper och innehåll. Vi kan producera även anonyma statistikuppgifter för analysändamål, inklusive affärsverksamhetsanalyser (Business Intelligence).

3. Marknadsföring och kommunikation
Vi kan använda personuppgifter för att sända viktig information om tjänsten till Användaren. Personuppgifter kan användas även för reklam, marknadsföring, direktmarknadsföring och personifierad marknadsföring som riktas till Användarna. Vi ka skapa allmänna profiler om Användarna för att erbjuda bättre innehåll och reklam. Detta grundar sig på vårt genuina intresse för att hålla Användarna uppdaterade om vår betjäning och för att marknadsföra nya nödvändiga produkter och tjänster för våra Användare. Användaren har rätt att förbjuda direktmarknadsföring när som helst..


Överlåtelse av personuppgifter
Vi överlåter inte personuppgifter till tredje parter, förutom:

  • IP-adresser och marknadsföringscookies som inte sammanslås med övriga personuppgifter
  • när våra pålitliga serviceleverantörer erbjuder oss tjänster på våra vägnar och enligt våra instruktioner. Vi övervakar dock användningen av Användarens personuppgifter och vi ansvarar för dem i alla situationer;
  • om vi är delaktiga i en fusion, företagsaffär eller försäljningen av affärsverksamheten eller en del av den;
  • när vi uppriktigt tror att en överlåtelse av uppgifter är nödvändig för att skydda våra rättigheter, för att skydda Användarens säkerhet eller säkerheten för en annan, för att undersöka ett bedrägeri eller för att uppfylla statsmaktens krav.

Vi säljer inte Användarnas personuppgifter till tredje parter.


Överflyttning av personuppgifter utanför EU/EES
I regel flyttar vi inte över Användarnas personuppgifter utanför EU/EES. En del av serviceleverantörerna som vi använder för statistik och marknadsföring är verksamma i USA. När dessa serviceleverantörer erbjuder oss tjänster är vi eventuellt tvungna att flytta över vissa uppgifter om Användarna till USA, såsom IP-adresser för statistik eller e-post-, företags- och namnuppgifter för e-post-marknadsföringssystem eller säljsystem. I sådana situationer har våra serviceleverantörer förbundit sig vid att erbjuda en tillräcklig dataskyddsnivå som krävs enligt lagstiftningen i Europa samt att följa Privacy Shield-avtalet.
https://www.google.com/intl/fi/policies/terms/
https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Lagring av personuppgifter
Användarens personuppgifter kommer att lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de mål som fastställs i denna dataskyddspolicy. När lagen, våra rättigheter eller skyldigheter eller Användarens rättigheter eller skyldigheter inte längre förutsätter lagring av Användarens personuppgifter, förstör vi personuppgifterna i fråga. När Användaren exempelvis begär att dennes uppgifter avlägsnas från tjänsten, förstör vi uppgifterna. På grund av tekniska orsaker lagras personuppgifter i sådana situationer i våra säkerhetskopior i högst ett år tills de förstörs.
Vi strävar till att hålla personuppgifterna vi innehar korrekta och aktuella genom att avlägsna onödiga uppgifter samt genom att uppdatera föråldrade uppgifter.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter genom att följa dataskyddsförordningen på ett sätt som respekterar dina rättigheter och friheter. Vi sörjer för att dataskyddsprinciperna följs vid samtliga behandlingsskeden av personuppgifter.
Dina uppgifter behandlas endast av de anställda hos oss eller hos våra partners som har rätt att behandla personuppgifter. Vi har säkerställt personalens dataskyddskännedom och kompetens genom kontinuerlig utbildning och aktuella instruktioner.
Dina personuppgifter kan behandlas i flera olika datasystem som innehas antingen av oss eller av våra partners.

Användarens dataskyddsrättigheter
Användaren har rätt att få de personuppgifter som vi innehar om Användaren i fråga. Användaren har rätt att få, korrigera, uppdatera, ändra eller avlägsna personuppgifter när som helst. Vissa uppgifter är dock väsentligt nödvändiga för att uppfylla de mål som fastställts i policyn och även lagen kan förutsätta dessa uppgifter. Sålunda får inte Användaren avlägsna sådana personuppgifter.
Användaren har rätt att motsätta sig viss databehandling, såsom profilering för marknadsföringsändamål. Användaren har även rätt att begränsa databehandling till den del som den tillämpade dataskyddslagen förutsätter.
Användaren har rätt, inom gränserna för lagen, till överföringsbara uppgifter, alltså rätt att få sina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format som används allmänt och att flytta över sina personuppgifter till en annan registeransvarig, Du kan då kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som angetts i avsnittet som gäller “Registeransvariga”.
Användaren kan korrigera, förstöra eller på annat sätt behandla personuppgifter i tjänsten. Du kan då kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som angetts i avsnittet om “Registeransvariga”.

Uppgifter om barn
Våra tjänster är inte riktade till barn under 16 år. Om du upptäcker att ett barn under 16 år gett oss sina personuppgifter, var god och kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som angetts i avsnittet om “Registeransvariga”.

Cookies och övriga liknande tekniker
Vi använder cookies eller övriga liknande tekniker för att erbjuda tjänster. Cookies är små textfiler som placerats i Användarens enhet för att samla in normal loggdata från webben. Vissa funktionaliteter i tjänsten kräver användningen av cookies. Vi använder cookies för att öka tjänstens funktionalitet och för att samla statistik och därmed göra tjänsten mera användarvänlig. I tillägg använder vi cookies för att erbjuda marknadsföring, men vi lagrar inte personuppgifter och marknadsföringscookies på så sätt att de kan sammanslås.
Användaren kan ställa in sin webbläsare så att den inte godkänner användningen av cookies. Användaren kan även begränsa användningen av cookies eller ta bort cookies från webbläsaren. Eftersom cookies dock utgör en del av tjänstens funktionssätt, kan en begränsning av användningen av cookies påverka tjänstens funktion. Tilläggsuppgifter om cookies hittas här.

Säkerhet
Vi förhåller oss allvarligt till säkerhet. Vi utför olika åtgärder för att skydda personuppgifterna från försvinnande, missbruk samt en olovlig tillgång till uppgifterna eller deras avslöjande. Dessa åtgärder vidtas med beaktande av känsligheten hos de uppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar samt av modern teknologi.

Ändringar i vår Dataskyddspolicy
Vi kan eventuellt ändra denna policy då och då. Om vi flyttar, uppdaterar vi uppgifterna om ändringen i tjänstens dataskyddspolicy och användarvillkor.
 
Kontakter
Var god och kontakta oss, om du har frågor om vår dataskyddspolicy eller om du vill överföra eller radera dina personuppgifter från våra system. Du kan kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som angetts i dataskyddsbeskrivningens avsnitt om “Registeransvariga”.